Skip to content

Vi kan hjelpe dere med SHA/HMS-spesialister på heltid eller deltid, eller i perioder dere har redusert kapasitet eller økt behov for fagressurser.

 

 • SHA/HMS-rådgivere
 • SHA-koordinatorer (KP/KU)
 • HMS-leder i prosjekt
 • HMS-ingeniører
 • HMS-inspektører
 • Kvalitetsledere/-rådgivere
 • Beredskapsrådgivere

Bygg og Anlegg

Det stilles gjennom eksisterende lovverk en rekke konkrete krav til SHA/HMS på midlertidige bygge- og anleggsplasser, og Byggherren har blant annet gjennom sin påseplikt et stort ansvar for at forhold som angår Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø samt Ytre Miljø blir ivaretatt. Å oppfylle disse kravene vil i prosjekter over en viss størrelse kreve betydelig fagkunnskap og ressurser både hos byggherre og utførende entreprenør.

 

Elektriker

 

tjenester bygg

 

Seriøsitet / A-krim

RMC ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner for seriøse aktører på både entreprenør- og byggherresiden, og vi skal hjelpe våre kunder til å være pådrivere innen seriøsitetsarbeidet. Vi mener dette vil bidra til å sikre rekruttering til bygge- og anleggsnæringen, øke andelen fagarbeidere og sikre anstendige arbeidsforhold, noe som igjen vil føre til bedre HMS, høyere kvalitet, økt produktivitet og bedre trivsel på bygge- og anleggsplassene.

 • Seriøsitetsbestemmelser i kontrakt
 • Seriøsitetsoppfølging i kontraktskjeden
 • Oppfølging av prosjekt eller leverandørkjeden gjennom bruk av verktøy som HMSREG, StartBank, Infobric m.fl.
 • Leverandørgodkjenning
 • Seriøsitetsrevisjoner
 • Tilstedekontroller

 

Andre tjenester:

 • Risikoanalyser og oppfølging av tiltak
 • Beredskapsplanlegging og -øvelser
 • SHA-plan (byggherre) og HMS-plan (entreprenør/utførende)
 • Miljøoppfølgingsprogram (MOP)
 • Forhåndsmelding
 • Tiltaksplaner
 • Oppfølging av underentreprenører
 • Ajourføring av mannskapslister
 • Vernerunder og vernemøter
 • Samordning av SHA mellom de ulike aktørene på byggeplassen

 

Future building construction and inventive engineering project

 

20231012 124912

 

SHA og HMS

Noe helt forskjellig eller «same shit different wrapping»…?

HMS og SHA er to viktige begreper innenfor helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet. De representerer ulike tilnærminger og aspekter av å sikre trygge og sunne arbeidsforhold, og det er viktig å forstå forskjellene mellom dem.

HMS står for “Helse, Miljø og Sikkerhet” og er et begrep som omfatter en helhetlig tilnærming til å skape sunne, trygge og bærekraftige arbeidsforhold i ulike organisasjoner og arbeidsmiljøer. HMS fokuserer på å forebygge skader, ulykker og helseproblemer på arbeidsplassen, samtidig som det tar vare på miljøet.

SHA står for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. Dette er et begrep som kommer fra Byggherreforskriften, og det brukes bare i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter. Byggherreforskriften har som sitt primære formål å ivareta sikkerheten og helsen til alle som er involvert i byggeprosjekter, men også å sørge for at det ferdige bygget eller anlegget er trygt å drifte.

Byggbart og driftbart.

I det store bildet handler både HMS og SHA om å skape optimale arbeidsforhold for ansatte ved å minimere risiko, beskytte helse, sikre sikkerhet og fremme trivsel. Selv om det kan være regionale eller bransjespesifikke nyanser i hvordan begrepene brukes, er målet det samme: en trygg og sunn arbeidsplass for alle.

 

Kontakt oss

Vi hjelper dere med SHA/HMS og beredskap i din bedrift eller prosjekt.

 

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.